ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ
Учебные материалы


ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВКарта сайта chiveworthy.com

З ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ-ДОСЛІДНОЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

МАГІСТРАНТІВ

(для всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання)

Кривий Ріг


Укладачі:

професор, д.т.н. Кіяновський М.В.

доцент, к.т.н. Нечаєв В.П.

доцент, к.т.н. Аралкін А.С.

ст.. викл. Цивінда Н.І.

Відповідальний за випуск: професор, д.т.н. Кіяновський М.В.

Рецензент: доцент, к.т.н. Дербас А.Г.

В інструктивно-методичних вказівках викладено матеріали з організації науково практики магістрантів денної та заочної форм навчання, розкрито програму наукової практики магістрантів, завдання, зміст, вимоги до її проходження та звітності.

Інструктивно-методичні вказівки призначені для магістрантів, керівників науководослідницької практики та методистів.

Розглянуто Схвалено

на засіданні кафедри технології на вченій раді механіко-машинобудування машинобудівного факультету

Протокол № 3 Протокол № 2

від .02.2011 р. від .02.2011 р.


ПЕРЕДМОВА

Наукова практика магістрантів передбачає отримання досвіду та навичок інноваційної та наукової діяльності як фахової складової для підготовки магістрів інженерної механіки та машинобудування.

Творче, креативне рішення виробничих, інноваційних, науково-методичних задач є специфічною особливістю діяльності сучасного фахівця, яка вимагає вивчення методів творчої діяльності, їх адаптації до особливостей і вимог сучасного виробництва, забезпечення виробництва інноваційними продуктами, організації та проведення наукових розробок для створення наукових продуктів, реєстрації прав інтелектуальної власності, здійснення діяльності, спілкування в умовах сучасних інформаційних середовищ.

Наукова практика магістрантів є формою навчального процесу де безпосередньо вивчаються сучасні досягнення науки, техніки, описи новітніх технологій для рішення завдань основних розділів випускної роботи магістра. Тому актуальним є формування у магістрантів уміння вирішувати складні проблеми шляхом наукового пошуку. Досвід наукового пошуку, потяг до нових знань набувається у написанні магістерських робіт, наукових статей та іншої наукової продукції, участі у НДРС, НДР кафедри, участі у олімпіадах, конкурсах, НТК.

Наукова практика магістрантів передбачає отримання досвіду викладача, що дозволяє застосувати на практиці теоретичні знання, набуті ними як зі спеціальних дисциплін, так і психолого-педагогічних дисциплін, закріпити та вдосконалити професійно-педагогічні уміння, які напрацьовані під час практичних занять.

Наукова практика проводиться протягом двох тижнів. Основною базою проходження практики є фахова кафедра, при необхідності науково-дослідницькі заклади та підприємства.

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ

Метою науково-дослідницької практики є:

- залучення магістрантів до творчої професійно діяльності в умовах реального вищого навчальною закладу;

- розвиток творчого мислення і дослідницьких умінь до інженерної та наукової діяльності;

- формування мети та завдань майбутніх наукових досліджень, які покладені у випускну магістерську роботу;

- формування умінь виконувати аналіз наукової проблеми, яка вирішується, та висловлювати власну точку зору, проявляючи сумлінність, наукову коректність, повагу до опонентів;

- формування умінь здійснювати оцінку можливості застосування отриманих результатів наукового дослідження для практичних потреб та перспективи майбутніх досліджень;

- поглиблення спеціальних, технічних, психолого-педагогічних знань шляхом їх застосування на практиці;

- формування умінь самостійно проектувати власну наукову діяльність і реалізувати її в реальних умовах вищого навчального закладу;

Завданнями науково-дослідницької практики є:

- ознайомитися з основними напрямами роботи науково-педагогічного колективу кафедри, планом роботи кафедри;

- ознайомитися з документацію, в якій відображений зміст професійної підготовки та вимоги до майбутніх випускників (бакалаврів, спеціалістів, магістрів): ОКХ, ОПП, навчальні плани;

- ознайомитися з науковими працями викладачів кафедри та методичними рекомендаціями, лабораторною базою фахової кафедри;

- відвідати декілька занять викладачів кафедри;

- вивчити і засвоїти основні принципи та підходи до патентного пошуку аналогів з технічних рішень, обраного наукового напряму;

- написати наукову статтю та підготувати доповідь по темі магістерської роботи та результатам патентного пошуку.

ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТА

Таблиця 1

Зміст роботи Термін проведення, день
Перший тиждень
Знайомство з планом та напрямками НДР кафедри ТМ та колективу викладачів +
Складання індивідуального плану проходження наукової практики +
Знайомство з планами та тематикою НДР аспірантів кафедри, організацієї їх науково-методичної роботи та навчання. + +
Знайомство з наявною науковою бібліотекою кафедри, навчально-методичною літературою, дослідно-лабораторною базою кафедри, інформаційними технологіями та інформаційним середовищем кафедри, університету
Знайомство з задачами і досвідом роботи відділу аспірантури університету;
Знайомство з огранізацією і досвідом роботи патентного відділу університету
Знайомство з формами організації та основними напрямами роботи науково-дослідної роботи університету + +
Завершення індивідуальних планів НДРС + + +
Підготовка тез доповіді на студентську конференцію та статті по темі магістерської роботи для опублікування у науковому збірнику + + +
Другий тиждень
Формулювання мети та завдань дослідження для випускної магістерської роботи + +
Знайомство з законом УКРАЇНИ «Закон про інноваційну діяльність……». Пошук та підготовка інноваційних рішень для виконання завдань інноваційного розділу випускної магістерської роботи + +
Знайомство з законодавчими документами, що регламентують науково-дослідну діяльність в державі. Розробка структури науково-методичної частини випускної магістерської роботи, вибір методів рішення завдань, завершення аналітного огляду матеріалів теми, проведення теоретичних та експериментальних досліджень для виконання завдань випускної магістерської роботи + + +
Отримання досвіду реєстрації прав власності на розроблені технічні рішення
Аналіз і систематизація отриманої інформації і власного досвіду (відображається в щоденнику наукової практики) + +
+ +
Оформлення звіту про наукову практику +edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная