TEST QUESTIONS
Учебные материалы


TEST QUESTIONS



Карта сайта pbor.ru

2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.

3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.

4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання.

Рекомендована література:

Законодавство:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» від 15 липня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14 грудня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

11. Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

12. Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» від 2 листопада 2006 р. // http://zakon.rada.gov.ua

13. Перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесії. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року. // http://zakon.rada.gov.ua

14. Типовий концесійний договір. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Бєліков О. Концесії, інвестиції, угоди про розділ продукції. // Юридичний журнал. – 2008. – № 2

.

2. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2004. - 624 с.

3. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

4. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с.

5. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424с.

6. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.

7. Господарське право: Навч. посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець - К.: Кондор, 2003. - 400 с.

8. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій у 2 ч. Ч. 1 та 2. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг.ред Д.М. Притики, І.В. Булгакової – К.: Юстиніан, 2010. – 1088с.

11. Підприємницьке право: Навч. посіб.: Вид. 2, змінене / За ред. О.В. Старцева – К.: Істина, 2007. – 208 с.

12. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

13. Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.

14. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. – 720с.

15. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 656с.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

2. Назвіть основні типи СЕЗ залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності.

3. У якому порядку створюється СЕЗ?

4. У чому полягає специфіка управління СЕЗ?

5. Що таке територія пріоритетного розвитку?

6. Назвіть органи управління територіями пріоритетного розвитку.

7. Дайте визначення поняття концесії.

8. Назвіть принципи концесійної діяльності.

9. Назвіть істотні умови договору концесії.

10. Які спеціальні режими здійснення господарської діяльності встановлені законом?


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

3.1. Основна література:

1. Актуальні проблеми господарського права: Зб. наук, праць (за матер, «круглого столу», м. Київ, 16 грудня 2004 р.) / Ред. кол.: О. Д. Крупчан(гол.), В. В. Луць, М. К. Галянтич та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2005. – 140 с.

2. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 288 с.

3. Атаманова Ю. Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.



edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная